Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Årsmöte 2022

7 februari, 2022 @ 19:00 20:30

Plats meddelas senare, men vi arbetar för att kunna vara på Bruket!

Klädprovning av klubbkläder inför kommande beställning i februari.
Klubbmästarna uppmärksammas
Årsmöte enligt stadgar
Fika och presentation av året 2022
Agenda och dokument finns ej ännu tillgängliga.

Kom ihåg att skicka in förslag i tid enligt nedan!

Följande finns att läsa i klubbens stadgar

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE 

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av Februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet anslås på föreningens hemsida, facebook-sida och/eller via e-mail på de mailadresser som angivits till föreningen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets – och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet på föreningens hemsida och/eller facebooksida.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.